Informace pro pacienty

Informace o registrování nových klientů


MUDr. Michal Pokorný, stomatologická praxe, s.r.o., na adrese Slovanská 213, Plzeň, se omlouvá, ale z důvodu aktuální kapacitní vytíženosti ordinace zastavil registraci nových klientů.

Zajímavé odkazy, informace

Zuby.cz

Dent.cz

zubari.cz

Vnitřní řád ordinace

Vnitřní řád upravuje vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem - klientem (příjemcem zdravotních služeb).Poskytovatel zdravotních služeb: MUDr. Michal Pokorný, stomatologická praxe, s.r.o., IČ: 29124280, dále též jako "poskytovatel".
Termínem "léčba" či "péče" či "výkon" či "ošetření" se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem "lékař" se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele. Termínem "ordinace" se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

Práva a povinnosti pacienta definuje Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č.372/2011 Sb., zejména §28 a §41. Poskytovatel a pacient jsou dále povinni se řídit ustanoveními Zákona o veřejném zdravotním pojištění, č.47/1997 Sb., Občanským zákoníkem, č.89/2012Sb. a Stavovským řádem české stomatologické komory.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů. Poskytovatel nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí poskytovatel pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností. Poskytovatel má na vybraný okruh ošetření vypracovaný tzv. informovaný souhlas pacienta s ošetřením, který je předložen pacientovi k podpisu. Poskytovatel je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. Poskytovatel je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.

Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 • pacient nedodržuje navržený léčebný postup

 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence - bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín

 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů

 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře

 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

Poskytovatel je při poskytování ošetření veden snahou o trvanlivost a funkčnost poskytnuté služby nebo výrobku. Při své práci se snaží jednat v souladu se článkem 3) a 4) Stavovského řádu ČSK, ve kterém je, mimo jiné, definováno: "Stomatolog je povinen vykonávat své povolání svědomitě podle zásad lidskosti, lékařské etiky a na základě dostupných nejnovějších poznatků lékařské vědy. Své odborné znalosti a dovednosti je zavázán dát do služeb pro zachování a obnovení zdraví svých pacientů. Stomatolog nesmí vyvíjet na pacienta nátlak, musí respektovat jeho svobodnou vůli k rozhodnutí o volbě ošetření, pokud to není v rozporu s poznatky lékařské vědy a jeho vnitřním přesvědčením. Lékař nemůže být nucen k provádění výkonů, které odporují jeho odbornému přesvědčení a lidskému svědomí. Takové výkony může pacientovi odmítnout provést."

Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

 • dodržovat navržený a odsouhlasený léčebný postup

 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele

 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech

 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik

 • akceptovat preventivní prohlídky jakou nezbytnou součást léčby

 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem a preventivními prohlídkami. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit - ústně, telefonicky, formou SMS zprávy či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky, SMS či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen "absence") vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace ponížená o spotřební materiál a energie nevynaložené na plánované ošetření. Poskytovatel na základě svého rozhodnutí nebude absence sankcionovat. Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem - osobně u poskytovatele, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty na pokorny.zubni@seznam.cz.

Objednávání klientů

Pacienti jsou na vyšetření a ošetření objednáváni podle aktuálního vytížení ordinace. Objednávání je realizováno osobně v ordinaci poskytovatele, telefonicky nebo formou elektronické komunikace - na emailovou adresu poskytovatele: pokorny.zubni@seznam.cz. Telefonní číslo ordinace je dostupné v ordinačních dnech a hodinách poskytovatele, a to s přihlédnutím k aktuálnímu pracovnímu vytížení personálu ordinace běžným provozem praxe. Vyšetření a ošetření klienta mimo ordinační dobu poskytovatele je považováno za službu nad rámec veřejného zdravotního pojištění a může být po klientovi požadována úhrada za zákroky podle kalkulovaných cen ordinace.

Reklamace

Poskytovatel poskytuje v souladu s požadavky legislativy záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky). Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti. Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

Závěrečná ujednání

Podle Zákona o zdravotních službách §28, čl.3) odst. d) má pacient při poskytování zdravotních služeb právo, být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení. Podle §41 čl.1) odst. b) je pacient při poskytování zdravotních služeb povinen řídit se vnitřním řádem. Text vnitřního řádu je pacientovi k dispozici u poskytovatele a na webu https://www.mudrmichalpokorny.cz/ .

MUDr. Michal Pokorný

GDPR, ochrana osobních údajů

Co je GDPR?

GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy předpis Evropské unie, který od 25. května 2018 nahradí současný český zákon o ochraně osobních údajů. GDPR je v České republice závazné. Pravidla GDPR se vztahují i na poskytovatele zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb je podle GDPR (stejně jako podle stávajících právních předpisů) tzv. správcem osobních údajů.

V souvislosti s nařízením informujeme klienty ordinace o zpracovávaných a uchovávaných jejich osobních informacích, a k jakému účelu jsou tyto informace používány.                                             Následující soubor představuje obecnou vzorovou informaci pro klienty zdravotnického zařízení o nakládání s osobními údaji a jejich práva k tomuto procesu:

Informace o zubní pohotovosti

Na Klatovsku je zubní pohotovost k dispozici o víkendech a svátcích od 8:00 do 12:00 v zubních ordinacích Klatovského okr
Víkendy a svátky je též zubní pohotovost v Plzni na poliklinice Denisovo nábřeží. Všední dny je pohotovost na Denisově nábřeží od 18:00.
Informace o pohotovostní službě naleznete na odkazu: https://www.prvnipomoc.cz/stomatologicka-zubni-pohotovost-plzensky-kraj/

nebo: https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=6919&pt=UV

Omezení provozu zubní pohotovosti na poliklinice Denisovo nábřeží

Od ledna 2018 nebude zubní pohotovost v Plzni na Denisově nábřeží fungovat nonstop. Provoz zubní pohotovosti je omezen ve všedních dnech od 18:00 - 24:00 a o víkendech a svátcích od 6:00 - 18:00.

"Na stomatologické klinice poskytuje sloužící personál specializovanou péči hospitalizovaným pacientům. Ve FN není mimo běžné ordinační hodiny v provozu žádná zubní ambulance, tzn. že všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou a budou od 15 hodin ve všedních dnech a po celý den o víkendech a o svátcích uzavřena," uvedla s tím, že pokud do nemocnice přijde pacient vyžadující specializovanou stomatochirurgickou či stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů, kam nepatří bolesti zubů, projde přes centrální příjem FN Lochotín, kam bude přivolán lékař sloužící ústavní pohotovostní službu a tento lékař rozhodne o dalším postupu. 

Zdroj: https://plzen.idnes.cz/zubni-pohotovost-denisovo-nabrezi-plzen-poliklinika-ordinacni-doba-akutni-problem-gz7-/plzen-zpravy.aspx?c=A171219_154020_plzen-zpravy_vbPohotovostní služba nenahrazuje běžnou péči o zdravotní stav. Není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.